سایبان ثابت پشت پنجره ای

سایبان ثابت پشت پنجره ای

جهت جلوگیری از ورود گرد و خاک و باران و همچنین نامین سایه در فصول گرم سال از سایبان ثابت در پشت پنجره و درها استفاده می گردد.