میز بالا و پاییین شونده متحرک

میز بالا و پاییین شونده متحرک


میز بالا و پاییین شونده

محیط کار را با توجه به در نظر گرفتن توانایی های جسمانی، فکری و محدودیت‌ها و علائق آن‌ها، متغییر می کند. این ابزار با هدف افزایش بهره‌وری با توجه به سلامتی، ایمنی و رفاه کارکنان در محیط کار شکل یافته است.