دستگاه ضدعفونی کننده با اشعه فرابنفش پاکس

دستگاه ضدعفونی کننده با اشعه فرابنفش پاکس


پاکس (مدل: متحرک)

دستگاه متحرک ضدعفونی کننده با اشعه ماورائ بنفش ویروس کرونا

رفع موثر آلودگی میکروبی

ضدعفونی فوری

ضدعفونی موثرمیکروارگانیسم های

مقاوم در برابر کلر و اوزون

عدم ایجاد ترکیبات جانبی مضر وبیماری زای شیمیایی و حساسیت

عدم تخریب محیط زیست

ضدعفونی سطوح

ضدعفونی بیمارستان ها

ضدعفونی اتوبوس ها 

ضدعفونی مراکز خدماتی 

ضدعفونی هواپیماها