تلویزیون جمع شونده سقفی

تلویزیون جمع شونده سقفی


تلویزیون جمع شونده سقفی

جهت بهبود استفاده از فضای داخلی و به موجب دسترسی  به مانیتور در فضا می توان با مخفی کردن آن در سقف فضای موجود را بهینه سازی نمود.