کلایمر

کلایمر


 کلایمر

جهت دسترسی دائمی به نقاط مختلف داخلی و خارجی ساختمان ها و زیر ساخت های انها با استفاده از کابین محترک مهار شده با کابل برای وزن های مختلف استفاده می شود.