سیستم پاشش محلول ضدعفونی

سیستم پاشش محلول ضدعفونی

چگونگی و نحوه استفاده از سیستم پاشش ، تاثیر مستقیمی در کیفیت و عمر آن دارد از جمله مواردی که می توان با رعایت آن سیستم را در برابر آسیب های احتمالی محافظت کرد به موارد زیر می توان اشاره کرد


-عدم خالی بودن شلنگهای پاشش در آفتاب


-نصب شیر  فشار شکن


-حداکثر فشار استاندارد برحسب سیستم طراحیشده


-جلوگیریاز یخ زدگی پمپ و شلنگها


-درصورتی که پمپ و خطوط اصلی پاشش در معرض سرما قرار داده شده و احتمال یخ زدن آنوجود دارد با قرار دادن سرپوش یا پوشش مناسب برای پمپ و شلنگ ها از آنها در برابریخ زدگی محافظت کنید


-- تمیزکاری درست و بموقع نازل های رسوب گرفته


- در اکثر مواقع نازل های معمولی بدون فیلتر مورد استفادهدر مناطقی که دارای سختی بالای آب هستند دچار گرفتگی می شوند. در هنگام برخورد باچنین مشکلی شستشوی نازل در محلول سرکه سفید خوراکی پیشنهاد می شود


-پس ازشستشوی نازل ها در اسید  تمامی قطعات از جمله فنر و توپی را با آبگرم بشویید


-پس ازاطمینان از تمیز بودن تمامی قطعات نازل ها را مونتاژ کنید


-فقطاستفاده از آچار نازل جفتی جهت مونتاژ و جداسازی نازل ها مجاز می باشد.


 


در صورتی کهاز آب شیرین کن ، دستگاه های رسوب شکن استفاده نمیکنید یا در مناطقی هستید که آبدارای سختی بالا است ، توصیه می شود به صورت دوره ای عمل باز کردن نازل ها از پایهو شستشوی آن در محلول اسیدی را انجام دهید


- تعویض بموقع فیلترهای تصفیه


-باتوجه به میزان سختی آب منطقه فیلترهای تصفیه طی یک دوره زمانی تعویض گردد ،


-تعویضبموقع روغن پمپ


-روغنپمپ  معمولا اولین بار بعداز 50 تا 90 ساعت استفاده  از سیستم پاشش تعویض می گردد و بعداز آنبه صورت دوره ای هر  500ساعت یکبار تعویض می گردد.


-بایدموقع کار کردن پمپ از فشار آب درون پمپ مطمئن شوید.(عدم کاهش فشار آب داخل پمپ )


- استفاده از سیستم پاشش در فشار مناسب


- استفاده از آچارهای مخصوص پایه نازل ونازل جهت بازو بسته کردن پایه نازل ها توصیه می شود


 


سازهنگهدارنده


-مونتاژسازه طبق نقش ارائه شده


-پرکردن مخازن و قرارگیر در محل تعبیه شده جهت پایدار بودن سازه


-عدم افزودن قطعاتدیگری به سازه


-عدم افزودن سیستمروشنایی به سازه و کابل برق(بدلیل استفاده از محلول پاششی و خطر برق گرفتگی)


-حمل و جابجایی صحیحسازه به منظور حفظ پوشش سازه و مقاوم در برابر زنگ زدگی


مطالب مرتبط

آدرس

میدان آزادی، اتوبان لشگری، بعد از ایستگاه مترو بیمه، پلاک 31، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه نوآوری هفت و هشت دیبا

شماره تماس

02144653470

ایمیل

Pouyadiba.co@gmail.com

سایت

www.Pouyadiba.Com